Samen maken we de stad groener!

De Groenvisie Amersfoort klaar
Met gepaste trots delen we met u de definitieve versie van de Groenvisie. U bent één van de vele mensen die hier op enig moment aan heeft bijgedragen. Het was een lang en soms moeizaam proces, maar de energie spatte er weer vanaf tijdens onze slotbijeenkomst in het Groene huis waar uw tekstwijzigingen op de concept-versie in stemming zijn gebracht.

Groenvisie-2521                      Groenvisie-2528

Laatste stap: de besluitvorming in de gemeenteraad.
Het is nu aan de gemeenteraad om de Groenvisie en de daarin opgenomen opgaven en richtingen vast te stellen. De raadsleden bespreken de Groenvisie in de Ronde van dinsdag 27 september. U kunt dan inspreken om u steun te betuigen of om een kritisch noot te geven (aanmelden bij de griffie@amersfoort.nl). Als alles goed is zal de Groenvisie op dinsdag 11 oktober worden vastgesteld.

Ondertussen gaan onze groene inwoners verder
Op  31 augustus starten we met een serie Groene Cafés. Voortaan is er iedere laatste woensdag van de maand tussen 17 en 19 uur een gevarieerde informatieuitwisseling in het Groene Huis. Dit Groene Café is bedoeld voor alle natuurliefhebbers uit Amersfoort. Tijdens het Groene Café komen allerlei groene en blauwe onderwerpen aan bod. Amersfoort heeft allang een Historisch Café en daar komt nu een maandelijks Groen Café bij. Iedere natuurliefhebber kan hier allerlei informatie ophalen en brengen. Iedereen kan zijn of haar eigen activiteiten promoten en de mogelijkheden voor meer samenwerking verkennen.

De initiatiefnemers van het eerste Groene Café zijn Brigit Kuijpers (CNME), Dini Teunis (Groei en Bloei), Magda Bannink (naam bedrijf?), Gert Lodewijk en Kees de Heer (IVN).

Klik hier voor meer informatie

Hoe zat het ook al weer?
Betrokken inwoners, vertegenwoordigers van de G1000-werkgroep ‘Keigroen Samendoen!’, Klankbordgroep Groenbeleid, SGLA, raadsleden en college hebben samen het initiatief genomen om tot een integrale groenvisie te komen in coproductie met de stad.
Het idee dat er een samenhangende visie op groen (incl. blauw: water) voor Amersfoort moest komen, wordt al vele jaren door verschillende groepen in de samenleving gekoesterd. De Klankbordgroep Groenbeleid  (bestaande uit diverse belangengroepen en groenliefhebbers) streefde hier al een tijd naar. Ondersteuning voor die wens kwam in 2014 vanuit de G1000 Burgertop, waarin meer groen de hoogste wens bleek van de deelnemers. De urgentie van een klimaatbestendige stad en de rol van groen en water daarbij,  en het rap verdwijnen van veel bomen en groen de laatste jaren gaven de doorslag voor het ontstaan van projectgroep Groenvisie. Wethouders zegden hun steun toe en het vertrouwen dat stad en stadhuis samen -in coproductie- een visie konden gaan schrijven nam toe. De raad heeft vervolgens haar fiat gegeven om het coproductieve proces op te starten.

Hoe ziet het proces eruit?
Na een geslaagde startbijeenkomst en het vaststellen van de kaders door de gemeenteraad zijn er in totaal 7 themabijeenkomsten gehouden. Tijdens de themabijeenkomsten hebben ambtenaren van de gemeente Amersfoort de huidige stand van zaken en uitdagingen gepresenteerd. De aanwezige bewoners hebben vervolgens nagedacht over het gewenste beeld in 2030 en de te nemen maatregelen om daartoe te komen. De verslagen/impressies van deze avonden kunt u op deze website vinden. Tevens kon men tot 15 mei online meeschrijven (google docs). Ook zijn een aantal organisaties uit de stad geinterviewd.

Van alle opbrengst heeft een professioneel schrijversteam (de 7 zebra’s) onder toezicht oog van een onafhankelijke redactiecommissie een eerste versie van de Groenvisie gemaakt. Deze zijn samen met de stad besproken op de Verbindingsdag van 30 mei. De conclusie van deze dag luidde dat de Groenvisie nog niet Amersfoorts en concreet genoeg is. De projectgroep heeft daarom in overleg met de bestuurlijke klankbordgroep besloten zelf alle opgehaalde materie in de Groenvisie te ordenen. Hierbij moet tegelijkertijd transparantie ontstaat over wat er allemaal gebeurd is met alle input. Begin februari is een nieuwe schrijver aangetrokken die, onder verantwoording van de projectgroep, een goed en constructief verhaal heeft geschreven.

De conceptversie van de Groenvisie is opnieuw getoetsen in de stad alvorens het is aangeboden aan de gemeenteraad. Inwoners, organisaties, politieke partijen, etc hebben tekstvoorstellen ingeleverd (amendementen). Alle ingekomen tekstvoorstellen staan op deze website. Deze tekstvoorstellen zijn tijdens de slotbijeenkomst van 25 juni door de indiener toegelicht en onder leiding van burgemeester Bolsius in stemming gebracht. De amendementen die een meerderheid kregn (>50% van de aanwezigen) zijn verwerkt in de definitieve versie .

De stad is nu klaar, maar gaat ondertussen uiteraard door met alle goede initiatieven die al lopen. De gemeenteraad gaat de Groenvisie bespreken en vaststellen.

Wat is er tot nu toe gerealiseerd?